Integritetspolicy - Norrlands trä

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy och hur och varför vi använder använder dina personuppgifter.

Bakgrund​ och syfte

Norrlands Trä är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter och har därför upprättat följande policy.

All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR). Ni kan läsa om GDPR här.

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Om du skulle ha några frågor kring vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter med anledning av vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Norrlands Trä via kontaktuppgifterna här.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Norrlands Trä behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss direkt. Vi behandlar även uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, uppgifter som vi får från offentliga register, uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare, uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick, uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar, eller uppgifter som vi får när du på något annat sätt tar kontakt med oss.

Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, lägenhetsnummer, val eller intressen som du uppgett, beteenden eller IP-adress och datum för intresseanmälan.

De ändamål som dina personuppgifter kan komma att användas till av oss är marknadsföring och uppföljning samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Vi behandlar också personuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och fullgöra avtal, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra bostadsrättsprojekt, hyresrättsprojekt eller prenumerationer på vårt allmänna nyhetsbrev som du beställer.

I de fall du inte vill ta del av direktmarknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen avregistrera dig från nyhetsbrev via länk i brevet eller kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i den här policyn.

Vi behandlar även personuppgifter för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteenden, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information om du har fått deras samtycke.

 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Norrlands Trä behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot intressenter eller besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Norrlands Trä värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgfterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att anlita externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, försäljning, förvaltning, eftermarknad, ekonomisk administration, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Norrlands Trä kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Norrlands Trä kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Norrlands Trä behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Norrlands Trä ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Norrlands Trä via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Norrlands Trä AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till oss för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom koncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Norrlands Trä, Box 68, 871 22 Härnösand, Sweden, contact@norrlandstra.com.

Information om cookies och hur du kan undvika dem

Användning av cookies

Vi använder cookies (kakor) på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies Norrlands Trä har satt på webbplatsen, vilken funktion som cookien har, för vilka ändamål informationen samlas in samt hur länge informationen som samlas in med hjälp av cookies sparas.

Namn Beskrivning Lagringstid
woocommerce_cart_hash Används för att hålla reda på innehållet i varukorgen. Innehåller inga personuppgifter. Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.
woocommerce_items_in_cart Används för att hålla reda på innehållet i varukorgen. Innehåller inga personuppgifter. Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.
wp_woocommerce_session_ Används för att hålla reda på innehållet i varukorgen. Innehåller inga personuppgifter. Löper ut efter 48 timmar
wp-settings- Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt. Löper ut efter 1 år.
wp-settings-time- Används av wordpress för att anpassa admingränssnittet, och eventuellt även webbplatsens gränssnitt. Löper ut efter 1 år.
wordpress_sec_ Används för inloggade användare över säker anslutning. Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.
wordpress_test_cookie Används för att testa om cookies är aktiverat. Innehåller inga personuppgifter.  Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.
wordpress_logged_in_ Används för att indikera när användaren är inloggad, och vem det är. Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren.

Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används men kan i vissa fall användas av tredje part för egna ändamål. I vissa fall, till exempel via de verktyg som tillhandahålls av Facebook och Instagram, används cookies och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot information från webbplatsen (exempelvis vilka sidor du besöker) och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring på andra webbplatser.

Mailchimp Youtube Google analytics Hotjar

Hur du undviker cookies.

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

För mer information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se följande länk till www.youronlinechoises.eu.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Norrlands Träs webbplats. Norrlands Trä har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Google analytics

Google Analytics kommer att samla in besöksinformation och koppla den till Google-information från konton för inloggade användare som har samtyckt till denna koppling i syfte att anpassa annonser. Denna Google-information kan inkludera användarens plats, sökhistorik, YouTube-historik och data från webbplatser som samarbetar med Google – och används för att ge samlade och anonymiserade insikter om dina användares beteenden över olika enheter. Genom att aktivera dessa funktioner erkänner du att du följer Googles riktlinjer för reklamfunktioner, inklusive regler för känsliga kategorier, har de nödvändiga integritetsutlämnandena och rättigheterna från dina användare för en sådan koppling, och att sådan data kan nås och/eller raderas av användare via Mitt aktivitetsflöde.

Stäng